Statuten

 

Heden, de achtste februari tweeduizend één, verschenen voor mij, Mr Martha Jeanne Sypkens, notaris te Amsterdam:

 1. de heer Professor Dr. John Lachlan Mackenzie, wonende te 1071 RG Amsterdam, Nicolaas Maesstraat 110-huis, geboren te Aberdeen, Groot-Brittannië, op achtentwintig mei negentienhonderd vijftig, zich legitimerende met zijn rijbewijs nummer 3132207426, uitgegeven te Amsterdam op acht juni negentienhonderd achtennegentig, gehuwd;
 2. de heer Dr. Wilhelmus Anthonius Maria van der Wurff, wonende te 1075 XR Amsterdam, Amstelveenseweg 186-III, geboren te Amsterdam op vijfentwintig juli negentienhonderd achtenvijftig, zich legitimerende met zijn paspoort nummer N14078531, uitgegeven te Amsterdam op veertien maart negentienhonderd zesennegentig, gehuwd.

De verschenen personen hebben verklaard een vereniging op te richten met de navolgende statuten:

NAAM

Artikel 1.

De vereniging, hierna ook te noemen: "het genootschap", draagt de naam: NETHERLANDS SOCIETY FOR ENGLISH STUDIES, hierna verder te noemen: "NSES".

ZETEL

Artikel 2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

DUUR

Artikel 3.

Het genootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

De voertalen van het genootschap zijn Nederlands en Engels.

DOEL

Artikel 4.

 1. Het genootschap heeft ten doel:
 2. de uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen collegae in het land, werkzaam op het gebied van de Anglistiek, te stimuleren om zo een professionele samenwerking in een sfeer van vriendschappelijke collegialiteit te bevorderen.

  De NSES is voorts een organisatie die de belangen behartigt van de Nederlandse anglistiek op academisch en HBO-niveau. De NSES functioneert tevens als nationale organisatie binnen het verband van de "European Society for the Study of English", hierna te noemen: "ESSE".
 3. Het genootschap tracht haar doel ondermeer te bereiken door het ontplooien van de volgende activiteiten:
 4. a. het organiseren van een jaarlijkse symposiumdag;
  b. het doen uitgeven en verspreiden van een bulletin waarin alle zaken die van gemeenschappelijk belang voor de leden zijn aan de orde kunnen komen, zoals onderwijsprogramma's, congressen en symposia, promoties, onderzoeksprojecten, AIO-opleidingen en dergelijke. Tevens is het bulletin een communicatiemiddel tussen het bestuur en de leden van de NSES;
  c. het bevorderen van projecten in het kader van het Erasmus-programma en andere internationaliseringsprojecten;
  d. het behartigen van de belangen van de NSES ten opzichte van geldgevende en beleidsmakende instanties zoals NWO, KNAW, de universitaire instellingen en de overheid;
  e. het vormen van een platform voor de bestudering van de Engelse taal- en letterkunde en de Engelse cultuur vanuit een Nederlands perspectief, waarbij ook het aspect van de Engelse taal in andere, niet-Britse contex-ten aandacht krijgt;
  f. het vervullen van een brugfunctie ten opzichte van niet-anglisten die op aanverwante terreinen werkzaam zijn (bijvoorbeeld comparatisten, historici, kunsthistorici, filosofen, sociale wetenschappers);
  g. het stimuleren van jong talent (AIO's, OIO's) en het voeren van een actief beleid om jonge onderzoekers financieel en anderszins te ondersteunen;
  h. deelname aan de activiteiten van de ESSE.

LEDEN

Artikel 5.

 1. Leden van het genootschap kunnen zijn zij die aan een universitaire, HBO- of een daarmee vergelijkbare instelling werkzaam zijn of zijn geweest en onderwijs verzorgen en/of onderzoek verrichten op het gebied dat door het genootschap bestreken wordt, alsmede zij die zich tot de doelstellingen en activiteiten van de NSES aangetrokken voelen.
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

TOELATING

Artikel 6.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. a. door de dood van het lid;
  b. door opzegging van het lid;
  c. door opzegging namens het genootschap. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens het genootschap niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van het genootschap niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van het genootschap handelt, of het genootschap op onredelijke wijze benadeelt.
 3. Opzegging namens het genootschap geschiedt door het bestuur.
 4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het genootschap kan slechts geschieden tegen het einde van een genootschapsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het genootschap of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 6. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.
 7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het genootschap op grond dat redelijkerwijs van het genootschap niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een genootschapsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 8.

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door het bestuur zal worden vastgesteld.

BESTUUR

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
 2. De eindredacteur van het bulletin genoemd in artikel 4 lid 2 sub b is tevens lid van het bestuur.
 3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt bij meerderheid van stemmen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING

Artikel 10.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 4. a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van het genootschap;
  b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 11.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur, tezamen met één ander bestuurslid, vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van het genootschap. Het bestuur kan aan het dagelijks bestuur bestuurstaken delegeren.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4.a. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
4.b. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het sluiten van overeenkomsten waarbij het genootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
5. Onverminderd het in lid 4 bepaalde wordt het genootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en één bestuurslid tezamen.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13.

 1. Het genootschapsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het genootschap zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het genootschapsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen het genootschap en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der genootschap te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14.

 1. Aan de algemene vergadering komen in het genootschap alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het genootschapsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
 3. a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende genootschapsjaar;
  c. voorziening in eventuele vacatures;
  d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van het genootschap. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van het genootschap dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

Artikel 16.

 1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 14 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van het genootschap of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter of zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
 6. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
 7. Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
 8. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
 9. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 10. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 11. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 12. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 13. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19.

 1. In de statuten van het genootschap kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 20.

 1. Het genootschap kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 4. Het genootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, danwel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar het genootschap is ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen te allen tijde worden aangebracht middels een stemming op de algemene vergadering en met tenminste een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorgestelde wijzigingen worden in het vóór de vergadering verschijnende nummer van het bulletin gepubliceerd.

SLOTBEPALING

Artikel 22.

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:

 1. de verschenen persoon: voorzitter.
 2. de verschenen persoon: secretaris/penningmeester.
 3. mevrouw Drs. Wilhelmina H.M. van Koningsbrugge, wonende te 1112 EK Diemen, Meidoornplein 18, geboren Amsterdam op tweeëntwintig maart negentienhonderd zevenenveertig, lid.
 4. mevrouw Prof. Dr. Christine van Boheemen-Saaf, wonende te 1017 KW Amsterdam, Prinsengracht 666, geboren te Arnhem op zes januari negentienhonderd drieënveertig, bestuurslid.
 5. de heer Prof. Dr. Theodoor Louis D'haen, wonende te 2321 AZ Leiden, Hasebroeckstraat 33, geboren te Borgerhout, België, op éénendertig januari negentienhonderd vijftig, bestuurslid.
 6. mevrouw Dr. Aleide G. Fokkema, wonende te 8023 TB Zwolle, Philosofenallee 21, geboren te Amsterdam op negen februari negentienhonderd negenenvijftig, bestuurslid.
 7. de heer Dr. Anthonius J.M. Hoenselaars, wonende te 1071 SL Amsterdam, Heinzestraat 17-huis, geboren te Rotterdam op vier maart negentienhonderd zesenvijftig, bestuurslid.
 8. mevrouw Prof. Dr. Anna Maria Cornelia van Kemenade, wonende te 3571 EM Utrecht, Prof. van Bemmelenlaan 32, geboren te Eindhoven op vier september negentienhonderd vierenvijftig, bestuurslid.
 9. de heer Dr. Geoffrey W. Lord, wonende te 3571 VX Utrecht, Burgemeester van de Voort van Zijplaan 56, geboren te Leigh, Groot-Brittannië, op vijf augustus negentienhonderd vierenvijftig, bestuurslid.
 10. de heer Prof. Dr. Roderick John Lyall, wonende te 1078 SV Amsterdam, Uithoornstraat 37-I, geboren te Perth, Australië, op zesentwintig augustus negentienhonderd drieënveertig, bestuurslid.
 11. de heer Dr. Wilhelmus Maria Verhoeven, wonende te 9365 TC Niebert, Carolieweg 21, geboren te Hilvarenbeek twee september negentienhonderd achtenvijftig, bestuurslid.

Het genootschap zal kantoorhouden te 1081 HV Amsterdam, De Boelelaan 1105 (correspondentieadres: Opleiding Engels, Postbus 9515, 2300 RA Leiden).

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

 

Back to the English NSES Homepage

Terug naar de Nederlandstalige beginpagina